Koordinatori per te drejtat e informimit

Koordinatori për të drejtat e informimit

Modeli i Kërkesës
Modeli i Përgjigjes
Refuzimi i formës së kërkuar
Mbi zgjatjen e afatit të kthimit të përgjigjes
Njoftim për fillimin e procedurës për rishikim të dokumentacionit të klasifikuar dhe shtyrje të afatit.

Koordinatori për të drejtën e informimit i Kontrollit të Lartë të Shtetit

Matea Cane

Email:       info@klsh.org.al

Tel: +355 42251267 (sekretaria)
Fax  +355 42247294
 +355 42232491
Adresa: Rruga "Abdi Toptani"  Nr.1  Tiranë

Orari: E Hënë - E Enjte 08:00 - 16:30

         E Premte 08:00 - 14:00