Lidhje te vlefshme

Lidhje te Vlefshme

Q.P.Z
Qendra e Publikimeve Zyrtare
http://www.qpz.gov.al

QKR
Qendra Kombëtare e Regjistrimit
http://www.qkr.gov.al

DPD
Drejtoria e Përgjithëshme e Doganave
http://www.dogana.gov.al

IDM
Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim
https://idmalbania.org/