Misioni dhe Vizioni

Kontrolli i Lartë i Shtetit është institucioni më i lartë i kontrollit ekonomik e financiar.

Ai i nënshtrohet vetëm Kushtetutës dhe ligjeve.

Misioni

Kontrolli i Lartë i Shtetit është institucion i pavarur, kushtetues, i cili nëpërmjet ekspertizës

dhe auditimeve cilësore, mbështet Kuvendin dhe informon publikun dhe palët e interesit në
mënyrë të vazhdueshme, të paanshme dhe të plotë mbi përgjegjshmërinë që qeveria dhe entet
publike tregojnë në menaxhimin e parasë së taksapaguesve, me qëllim përmirësimin e
shërbimeve publike.


Vizioni

KLSH është një institucion model që udhëheq nëpërmjet shembullit, që nxit rritjen e
përgjegjshmërisë, transparencës, dhe përmirësimin e shërbimeve publike, nëpërmjet
auditimeve cilësore dhe luftës kundër korrupsionit, duke forcuar integritetin dhe besimin e
publikut tek institucioni.