Trajnime nga institucionet nderkombetare

Planifikimi Strategjik dhe Vjetor i Auditimit

Nga data 23-24 qershor 2014 u zhvillua në qytetin e Vlorës workshopi: "Planifikimi Strategjik dhe Vjetor i Auditimit".

seminar vlora

Ky aktivitet u zhvillua në kuadër të Projektit Mbështetje e SIGMA për Kontrollin e Lartë të Shtetit nga Trajnierët  Herman Oosterhof nga gjykata e Auditimit te Hollandës dhe

Joop Vrolijk specialist i lartë i SIGMA-s  si dhe pjesmarjen e stafit të lartë drejtues të KLSH

Në workshop u dhanë shëmbuj me praktikat më të mira në këtë fushë e veçanërisht nga praktika e planifikimit të zhvilluar në Gjykatën e Llogarive të Hollandës.

Nga ana e Departamentit të Performancës në KLSH, u paraqitit metodika e planifikimit të Auditimeve të Performancës e cila u vlerësua për inovacionin e saj.