Morën 1.2 mln € për shërbime të pakryera, 3 koncesionet në shendetësi me probleme