Kontrolli i Lartë i Shtetit dhe Qëndresa Qytetare zhvillojnë workshop-in me temë: “Shkëmbimi i të Dhënave dhe Prezantimi i Analizave mbi Monitorimin e Qeverisjes 2021-2022”

Kontrolli i Lartë i Shtetit dhe Qëndresa Qytetare zhvillojnë workshop-in me temë:

“SHKËMBIMI I TË DHËNAVE DHE PREZANTIMI I ANALIZAVE MBI MONITORIMIN E QEVERISJES 2021-2022”

Në kuadër të marrëveshjes së bashkëpunimit midis Kontrollit të Lartë të Shtetit dhe Qëndresës Qytetare, u zhvillua ditën e sotme workshop-i me temë “Shkëmbimi i të dhënave dhe prezantimi i analizave mbi monitorimin e qeverisjes 2021-2022”.

Në këtë workshop u prezantuan nga audituesit e KLSH-së Auditimet e Performancës:

•  Efektiviteti i programit për përballimin e pasojave të fatkeqësisë natyrore të Nëntor 2019

• Efektiviteti i parkimeve të mjeteve motorike në rrugët e qyteteve

• Performanca e Inspektimit Meteorologjik

• Performanca e shtëpisë së fëmijëve në Tiranë e Shkodër

• Garantimi i të drejtave në transportin ajror

Gjithashtu përfaqësuesit e Qëndresës Qytetare prezantuan gjetje kryesore dhe analiza të cilat kishin në fokus performancën e autoriteteve publike në fushën e: krizës financiare, shëndetësisë, arsimit, investimeve strategjike dhe përdorimit të burimeve shtetërore.

Në përfundim të këtij takimi përfaqësuesit e të dy institucioneve ranë dakort mbi vijueshmërinë e komunikimeve dhe bashkëpunimit, duke e kthyer modelin e këtij workshop-i në një praktikë të vazhdueshme në kuadër të luftës kundër korrupsionit dhe rritjes së transparencës së autoriteteve publike.