Lidhje te vlefshme

Lidhje te Vlefshme

Q.P.Z
Qendra e Publikimeve Zyrtare
http://www.qpz.gov.al

QKR
Qendra Kombëtare e Regjistrimit
http://www.qkr.gov.al

DPD
Drejtoria e Përgjithëshme e Doganave
http://www.dogana.gov.al


Organizata Jo Fitimprurëse

TIA
Transparency International Albania
http://www.tia.al

Alternativa Civile
http://www.alternativacivile.com/

IDRA
Instituti për Zhvillimin e Kërkimit dhe Alternativave
http://www.idra-al.org/

SOROS
Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë
http://www.soros.al

ZMK
Zyra Për Mbrojtjen e Konsumatorëve
http://www.konsumatori.org/