Raport Përfundimtar i Auditimit në Ministrinë e Shtetit për Rindërtim, në Bashkinë Durrës dhe në Institutin e Ndërtimit

Njoftim për shtyp

Departamenti i Auditimit të Institucioneve Qendrore në Kontrollin e Lartë të Shtetit, në zbatim të autorizimeve nr. 792/1, datë 27.08.2020, nr. 792/2, datë 27.08.2020 dhe nr. 792/4, datë 03.09.2020, të miratuar nga Kryetari i Kontrollit të Lartë të Shtetit, ka ushtruar auditimin në Ministrinë e Shtetit për Rindërtim, në Bashkinë Durrës dhe në Institutin e Ndërtimit, me objekt “Mbi zbatimin e procedurave ligjore në lidhje me Vendimin nr. 32, datë 02.07.2020 të Komisionit Shtetëror të Rindërtimit, për objektet arsimore të cilat janë përfshirë në listën e objekteve që do të rindërtohen dhe rikonstruktohen në Bashkinë Durrës, procedurën e prokurimit me objekt “Rikonstruksioni dhe shtesa anësore dhe palestrës së re në shkollën 9-vjeçare “14 Nëntori”, si dhe marrjen në dorëzim të objektit ”.

 

Sa i përket procedurës së prokurimit për objektin “Rikonstruksioni, shtesë anësore dhe palestër e re në shkollën “14 Nëntori”, Bashkia Durrës” KLSH konstatoi se:

1. Nuk janë respektuar normat tekniko-profesionale dhe metodologjike të shërbimit arkivor në mbajtjen e procesverbaleve dhe akteve të tjera gjatë zhvillimit të procedurave të prokurimit në kundërshtim nenin 57 “Personi përgjegjës për prokurimin dhe njësia e prokurimit”, të VKM-së nr. 914, datë 29.12.2017,

2. Grupi i auditimit konstatoi parregullsi dhe paqartësi në hartimin dhe miratimin e DST, specifikimeve teknike dhe kritereve të veçanta për kualifikim, pa dhënë argumentet e nevojshme, në kundërshtim me nenin 23 të LPP, si dhe për shkelje të nenit 57 “Personi përgjegjës për prokurimin dhe njësia e prokurimit” të VKM-së nr. 914, datë 29.12.2017, pika 4,

3. Grupi i auditimit konstatoi mungesën e vlerësimit të mangësive dhe vazhdimin e procedurave të prokurimit në mungesë të sa më sipër, në shkelje të nenit 55 “Kriteret e përcaktimit të ofertës fituese”, nenit 66 “Shqyrtimi dhe vlerësimi i ofertave”, të LPP dhe nenit 26 “Kontratat për punë publike”, nenit 58 “Komisioni i vlerësimit të ofertave”, të VKM-së nr. 914, pika 8

4. Grupi i auditimit konstatoi mosmarrje në konsideratë të detyrimeve vendore të papaguara në bashkitë e tjera gjatë procedurave të prokurimit, në kundërshtim me nenin 55 “Kriteret e përcaktimit të ofertës fituese”, nenit 66 “Shqyrtimi dhe vlerësimi i ofertave”, të LPP dhe nenit 26 “Kontratat për punë publike”, nenit 58 “Komisioni i vlerësimit të ofertave”, të VKM-së nr. 914, pika 8

5. Grupi i auditimit konstatoi se është vepruar me dy standarde përzgjedhjen e operatorit fitues, në kundërshtim me nenin 20 “Mosdiskriminimi”, nenit 55 “Kriteret e përcaktimit të ofertës fituese”, nenit 66 “Shqyrtimi dhe vlerësimi i ofertave”, të LPP dhe nenit 26 “Kontratat për punë publike” dhe nenit 58 “Komisioni i vlerësimit të ofertave”, të VKM-së nr. 914, pika 8

 

Sa i përket zbatimit të projektit me objektin “Rikonstruksioni, shtesë anësore dhe palestër e re në shkollën “14 Nëntori”, Bashkia Durrës grupi i auditimit konkludoi se:

1. Edhe pse territori ku është kryer ndërtimi, bën pjesë në Zonën Arkeologjike “B” të qytetit Durrës, për ndërtimin e tij nuk rezulton të jenë kryer vëzhgime intensive sondazheve arkeologjike apo formave të tjera të testimit nga Agjencia e Shërbimit Arkeologjik dhe as të ketë miratimin me shkrim nga Këshilli Kombëtar i Arkeologjisë, në kundërshtim me VKM-së nr. 237, datë 23.03.2011, “Për miratimin e rregullores “Për administrimin e zonës arkeologjike “A” dhe “B” të qytetit të Durrësit””, neni 3 dhe 4.

Mosndjekja e këtyre procedurave, mbart riskun jo vetëm të mosrishikimit të projektit, kur gjatë zbatimit të projektit  ndërtimor mund të zbulohen gjetje të rëndësisë së veçantë, por edhe dëmtimin e monumenteve dhe strukturave arkeologjike

2. Për këtë objekt nuk është kryer oponencë teknike, në kundërshtim me nenin 6, të Ligjit nr. 8402 “Për disiplinimin e punimeve të ndërtimit”, i ndryshuar, e cila i shërben certifikimit të projektit të zbatimit dhe moskryerja e saj mbart riskun e një projekti të paplotë dhe të hartuar në kundërshtim me Kushtet Teknike të Projektimit dhe legjislacioni në fuqi.

3. Objekti është projektuar pa patur detyrë projektimi dhe pa patur studimin gjeologjik të terrenit në të cilin do të ndërtohen shtesat e objektit dhe palestra e re, në kundërshtim me Ligjin nr. 107/2014 “Për planifikimin dhe zhvillimin e territorit”, duke implikuar projektimin jo të saktë të themeleve dhe të strukturës së objekteve.

 

Në lidhje me auditimin mbi zbatimin e procedurave ligjore në lidhje me Vendimin nr. 32, datë 02.07.2020 të Komisionit Shtetëror të Rindërtimit, në Institutin e Ndërtimit dhe Bashkinë Durrës, KLSH konstatoi se:

1. Në kushtet kur inicimi, nga Bashkia Durrës, i kërkesës për hartimin e akt-ekspertizave është i pabazuar në ndonjë kërkesë për rivlerësim të thelluar, të diktuar nga akt konstatimet paraprake dhe për më tepër që vetë Instituti i Ndërtimit i cili ka hartuar dhe miratuar këto akte njëkohësisht ka bërë dhe oponencën e tyre, në kundërshtim me VKM-në nr. 26, datë 15.01.2020, “Për kryerjen e akt ekspertizës së thelluar në ndërtesat e dëmtuara”, gjykojmë se procedurat e ndjekura mbartin riskun që aktet e ekspertizës (së thelluar) të mos shprehin saktë dhe drejtë situatën.

2. Në asnjë prej rasteve objekt i këtij auditimi, aktekspertiza e thelluar nuk përmbante, (i) masat për riparimet dhe ndërhyrjet që duhen kryer për të garantuar sigurinë e jetës dhe të shëndetit të njerëzve, si dhe (ii) vlerën financiare për këto ndërhyrje, në kundërshtim me sa parashikon nenit 34, paragrafi 2 i Aktit Normativ nr. 9, datë 16,12,2019 ‘Për përballimin e pasojave të fatkeqësisë natyrore’. Mungesa e vlerës financiare (pra kostos së riparimit dhe kostos së rindërtimit) ka bërë që vendim-marrja për rindërtim ose rikonstruksion të këtyre objekteve, të jetë e pabazë, duke mbartur riskun qe njëkohësisht të jetë edhe e gabuar.

3. Akt ekspertizat e thelluara, kanë kaluar në Protokoll, vetëm pas verifikimeve të bëra nga ana e  Koordinatores së IN-së dhe firmosjes nga ana e titullarit të IN, për t’u dërguar më pas pranë Bashkisë Durrës”, në kundërshtim kjo me nenin 13 të “Normave tekniko-profesionale dhe metodologjike të shërbimit arkivor në Republikën e Shqipërisë, duke mbartur risqe të tjetërsimit të dokumentit.

4. Nga auditimi rezultoi se, dokumentet e titulluara “Oponenca Teknike”, të cilat janë kryer vetëm për objektet e cilësuar për rindërtim (nga të cilat vetëm oponencat për shkollën dhe konviktin e shkollës “Bernardina Qerraxhija” janë protokolluar), bëjnë një përshkrim dhe përsëritje të akt ekspertizave, duke mos paraqitur asnjë të dhënë dhe duke mos i shërbyer kështu qëllimit për të cilin kryen.

5. Referuar shkresës me nr. Extra Prot., datë 22.09.2020, të Drejtorisë së Planifikimit, në Bashkinë Durrës, mbi PDyV-të (planet e detyruara vendore) të miratuara deri më datë 22.09.2020 rezultoi se, 11 objektet subjekt i këtij auditimi, nuk përfshihen në asnjë PDyV të miratuar deri në këtë datë si dhe nuk rezultojnë aplikime në sistemin elektronik e-leje për leje prishje, leje zhvillimi apo leje ndërtimi.

 

Në përfundim, grupi i auditimit vlerësoi se, në kushtet kur procedurat e ndjekura për vlerësimin e 11 objekteve të Bashkisë Durrës, që kanë pësuar dëme gjatë tërmetit, janë kryer në kundërshtim me kuadrin ligjor dhe rregullator në fuqi, dhe si pasojë edhe dokumentet – produkt i këtyre procedurave (akt ekspertizat, oponencat) nuk janë në përputhje me kriteret ligjore, procesi i vendimmarrjes veçanërisht për prishjen e detyruar të objekteve, është i pabazë dhe mbart riskun që njëkohësisht të jetë edhe i gabuar.

Në zbatim të Vendimit të Kryetarit, duke e konsideruar procesin e rindërtimit një proces me impakt të gjerë publik dhe që duhej trajtuar me rëndësi të veçantë, në përfundim të auditimit janë dhënë 16 masa organizative, 1 masë për shpërblim dëmi, 2 masa administrative dhe 4 masa disiplinore.

 

Për t’u njohur me trajtimin më të hollësishëm të sa më sipër, Raporti përfundimtar i auditimit të ushtruar në Ministrin e Shtetit për Rindërtim, Bashkinë Durrës dhe Institutin e Ndërtimit është publikuar në faqen web dhe mund ta gjeni duke ndjekur link-un:

Raporti Përfundimtar i Auditimit