Tiranë më 24.03.2023, Njoftim për zhvillimin e intervistës së strukturuar me gojë

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE


Tiranë, më  24.03.2023

NJOFTIM

PËR ZHVILLIMIN E INTERVISTËS SË STRUKTURUAR ME GOJË

Komiteti i Përhershëm i Pranimit në përputhje me nenin 22 të Ligjit 152/2013, ”Për Nëpunësin Civil” i ndryshuar dhe në VKM-së nr. 243 datë 18.03.2015, “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, i ndryshuar:

NJOFTON:

Për vendet e lira të publikuara përkatësisht për:

I. Për 2 (dy) vende në pozicionin Auditues i I (Parë)  në Departamentin e Auditimit të Shoqërive Publike dhe Investimeve të Huaja;

II. Për 1 (një) vend në pozicionin Auditues i I (Parë) në Departamentin e Auditimit të Vetëqeverisjes Vendore;

III. Për 1 (një) vende në pozicionin Auditues i I (Parë) në Departamentin e Auditimit të Institucioneve Qendrore;

IV. Për 1 (një) vend në pozicionin Auditues i II (Dytë) në Departamentin e Auditimit të Vetëqeverisjes Vendore;

Kërkesat për kandidatët e vendeve të lira të punës janë: Të zotërojnë diplomë të nivelit “Master Shkencor Shkenca Juridike/Shkenca Ekonomike,


Morën pjesë kandidatët si më poshtë:


I. Për 2 (dy) vende në pozicionin Auditues i I (Parë) në Departamentin e Auditimit të Shoqërive Publike dhe Investimeve të Huaja:

1. Adhurim Banushaj

2. Anxhela Hodaj

3. Denis Xhelili

4. Geraldina Fejzaj

5. Granit Laçi

6. Klaudio Halili


Kanë marrë pikët e nevojshme për të kaluar në fazën e intervistës së strukturuar me gojë kandidatët:

1. Adhurim Banushaj

2. Klaudio Halili


II. Për 1 (një) vend në pozicionin Auditues i I (Parë) në Departamentin e Auditimit të Vetëqeverisjes Vendore:

1. Juljan Graçi

2. Serxhio Smakaj


Ka marrë pikët e nevojshme për të kaluar në fazën e intervistës së strukturuar me gojë kandidati:

1. Juljan Graçi


III. Për 1 (një) vende në pozicionin Auditues i I (Parë) në Departamentin e Auditimit të Institucioneve Qendrore:

1. Artenisa Jasini

2. Blerta Musabelli

3. Ramadan  Çaço

4. Sigi Zaimi


Ka marrë pikët e nevojshme për të kaluar në fazën e intervistës së strukturuar me gojë kandidati:

1. Sigi Zaimi


IV. Për 1 (një) vend në pozicionin Auditues i II (Dytë) në Departamentin e Auditimit të Vetëqeverisjes Vendore:

1. Vjola Kojani


Ka marrë pikët e nevojshme për të kaluar në fazën e intervistës së strukturuar me gojë kandidati:

1. Vjola Kojani


Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet ditën e premte, më datë 31 Mars 2023, ora 10.00 në zyrat e KLSH-së.


DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE