Buletini i II informativ i Grupit të Punës së EUROSAI-t për Auditimet IT (ITWG) për vitin 2022 në të cilin është publikuar edhe kontributi i KLSH-së "Sfidat gjatë auditimit të e-Qeverisjes"