Manuali i KLSH-së në Auditimin e Prokurimeve

Manuali KLSH-së në Auditimin e Prokurimeve

Aktivitetet e prokurimit të kryera nga sektori publik përbëjnë një element thelbësor strukturor në arkitekturën që i mundëson qeverisë dhe sektorit publik në tërësi jo vetëm të kryejnë veprimet e tyre të brendshme administrative, por edhe t’i sigurojnë vendit, publikut dhe bizneseve, shërbime bazë dhe infrastrukturë, duke siguruar transparencë, integritet dhe llogaridhënie në shpenzimet publike. Për më tepër, shpenzimet e prokurimeve publike përfaqësojnë një pjesë të konsiderueshme të PBB–së të çdo vendi. Ky fakt i mundëson sistemit të prokurimit publik që të luajë një rol strategjik dhe ndërsektorial në nxitjen e një sërë objektivash politike të rëndësishme për zhvillimin e qëndrueshëm të një vendi.
Në secilën prej këtyre perspektivave si në veprimet e qeverisë po ashtu dhe në ofrimin e shërbimeve publike bazë dhe infrastrukturës, transparencës, integritetit dhe llogaridhënies në shpenzimet publike dhe ndjekjen e politikave të zhvillimit të qëndrueshëm, është kritike që aktivitetet e prokurimit të kryhen në përputhje me procedurat e kërkuara në kuadrin ligjor të zbatueshëm për prokurimin publik, që prokurimi të kryhet në mënyrë ekonomike dhe me efiçencë dhe se proceset e prokurimit të jenë efektive në arritjen e rezultateve të pritura.
Ndërsa sistemi i prokurimit evoluon, kështu vepron dhe roli dhe natyra e auditimit të prokurimit.
Ndërkohë që në të kaluarën, auditimi i prokurimit ishte përqendruar në përcaktimin e përputhshmërisë me rregullat dhe procedurat e zbatueshme, si dhe vënien e dënimeve për zyrtarët individualë për shkelje, Manuali i Auditimit të Prokurimit Publik paraqet një rol të zgjeruar për auditimin e prokurimit.
Kontrolli i Lartë i Shtetit, në kryerjen e auditimeve të aktiviteteve të prokurimit publik të sektorit publik, luan një rol kyç në ndihmën për të siguruar llogaridhënien në prokurimin publik po ashtu dhe për të ndihmuar prokurimin publik të përmbushë misionin e tij në mënyrën e duhur dhe efektive.
Task Force e INTOSAI-t përcakton se ...qëllimi i auditimit të prokurimit publik do të jetë t’i ofrojë të gjithë përdoruesve të interesuar informacion të pavarur, objektiv dhe të besueshëm, konkluzione dhe mendime, bazuar në prova të
mjaftueshme dhe të duhura, për t’iu përgjigjur pyetjeve thelbësore të identifikuara...
Duke theksuar rolin e rëndësishëm dhe të pazëvendësueshëm që auditimi i jashtëm publik ka në mbrojtjen e interesave të Shtetit në fushën e prokurimeve, KLSH u mbështet nga Banka Botërore nëpërmjet Projektit “Rritja e Performancës së Prokurimit” i cili kishte si Objektiv: forcimin dhe zhvillimin e monitorimit të pajtueshmërisë dhe rritjen e transparencës në procedurat e prokurimit publik si dhe rritjen e kapaciteteve të Kontrollit të Lartë të Shtetit për të audituar prokurimin e kontratave publike dhe kontratat e financuara nga donatorët në Shqipëri.
Miratuar me Vendim të Kryetarit të Kontrolli të Lartë të Shtetit nr.249, datë 28.12.2018.

Manuali i KLSH-së në Auditimin e Prokurimeve