Indikatorët e Performancës-Praktikat më të mira Evropiane

Indikatorët e performancës

Materiali i përmbajturnë këtë guidë është hapi i parë në drejtim të formulimit të standardeve të performancës në organizatat e sektorit publik.

I huazuar nga eksperienca britanike, udhëzuesi në vijim identifikon, përkufizon, shpjegon dhe ilustron grupet e indikatorëve të performancës përmes të cilëve një institucion publik mund të vlerësohetnga palët brenda dhe jashtë organizatës, si në një kontekst individual, ashtu edhe në një rrafsh më të gjerë sektorial, qoftë në një moment të vetëm kohe, ashtu edhe në perspektivë dinamike.

Vlerësimi i performancës është sot një aspekt kyç i proceseve menaxheriale vendim-marrëse dhe ky vlerësim nuk mund të realizohet apo të raportohet e krahasohet, nëse më parë nuk specifikohet në terma cilësorë e sasiorë metrika parametrizuese e kësaj performance.

Indikatorët e Performancës