KLSH merr pjesë në Simpoziumin e 26-të të organizuar nga UN/INTOSAI në Vjenë, Austri

Në datat 16-18 prill 2024, në Vjenë/Austri u mbajt simpoziumi i 26-të i UN/INTOSAI me temë “Zbatimi i OZHQ 13 mbi masat e ndërmarra për përshtatjen apo zbutjen ndaj ndryshimeve klimatike dhe pasojat e saj: roli, kontributi dhe përvoja e Institucioneve Supreme të Auditimit”

Ky event i cili mbahet çdo tre vjet u organizua nga Sekretariati i Përgjithshëm i INTOSAI-t së bashku me Departamentin e Çështjeve Ekonomike dhe Sociale të Kombeve të Bashkuara (UN DESA), ku më shumë se 200 përfaqësues nga 82 Institucione Supreme të Auditimit dhe organizata partnere ndërkombëtare u mblodhën për të diskutuar mbi temën.