Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve


Shënim:

Rregjistri përditësohet çdo tre muaj.

(1) Evidentohet kronologjia e kërkesave.

(2) Evidentohet nisja e shqyrtimit të kërkesës.

(3) Identifikohet lloji i kërkesës.

(4) Reflektohet afati i shqyrtimit të kërkesës dhe nepermjet klikimit njohja me përmbledhjen e përgjigjes.

Të dhënat personale anonimizohen në përputhje me ligjin nr.9887, datë 10.03. 2008 “Për mbrojtjen e të dhënave personale”)

(5) Ndihmon kërkuesin për të njohur ecurinë e procesit.

    (6) Evidenton vlerat monetare për dhënie të dokumentacionit në përputhje me udhëzimet përkatëse