KLSH

ISSAI 5220, Udhëzime mbi praktikat mëtë mira të auditimit të financimit privat/publik dhe koncesioneve & Kodi i Transparencës Fiskale, FMN

ISSAI 5220, Udhëzime mbi praktikat mëtë mira të auditimit të financimit privat/publik dhe koncesioneve & Kodi i Transparencës Fiskale, FMN

Në koherencë me Programin e BE-së të Mbështetjes së Buxhetit për Përmirësimin e Menaxhimit të Financave Publike dhe me reformat e kërkuara nga Fondi Monetar Ndërkombëtar, në vendin tonë është kryer një progres i konsiderueshëm, ku një arritje të spikatur e përbën rritja e rolit të auditimit të jashtëm publik, me miratimin nga Kuvendi të Ligjit të ri organik për KLSH-në më 27 Nëntor 2014. Me fitimin e statusit të vendit kandidat dhe rritjen e fluksit të financimit nga Bashkimi Evropian për Shqipërinë, bëhet i domosdoshëm shtimi i efektshmërisë dhe cilësisë së auditimit të financimeve me pjesëmarrjen e fondeve publike dhe private (partneriteti privat/publik) dhe të koncesioneve, nga ana e institucionit suprem të auditimit (KLSH).

Për të plotësuar këtë domosdoshmëri dhe në linjë me botimet e KLSH-së në vitet 2012, 2013 dhe 2014, i paraqesim lexuesit në një botim të përbashkët Standartin ISSAI ϱϱϮϬ ͞Udhëzime mbi praktikat më të mira të auditimit të financimit privat /publik dhe koncesioneve͕͟Konkluzionet e Kongresit të VI të EUROSAI-t, viti 2005, mbi Auditimin e të Ardhurave Publike, Kodin e Transparencës Fiskale FMN-së

ISSAI 5220