Vendim Nr. 61, datë 09.05.2015 "Për Rregullat dhe procedurat e përzgjedhjes, të kontraktimit dhe të pagesës së ekspertëve të përkohshëm të jashtëm të Kontrollit të Lartë të Shtetit".

20.05.2015

fletorja zyrtare eksperte