Standardet e Auditimit INTOSAI

standartet

ISSAI     1 - Deklarata e Limës

ISSAI   10 - Deklarata e Meksikës

ISSAI   40 - Kontrolli i Cilësisë

ISSAI 100 - Parimet kryesore në Auditimin e Shtetit

ISSAI 200 - Standardet e Përgjithshme të Auditimit

ISSAI 300 - Standardet e Fushës së Auditimit

ISSAI 400 - Standardet e Raportimit në Auditim