Sqarim i Kontrollit të Lartë të Shtetit

04.02.2020

Në disa media online dhe në shtypin e shkruar të ditës së sotme ka qarkulluar një lajm lidhur me praninë e një audituesi të KLSH-së, B.K., në krah të liderit të opozitës.

Dëshirojmë të informojmë publikun që në mbështetje të Ligjit “Për organizimin dhe funksionim e Kontrollit të Lartë të Shtetit”, neni 4 “... KLSH është një organ i depolitizuar dhe i departizuar”, si dhe në Kodin e Etikës të Institucionit, neni 14.1 :

“Punonjësit që ushtrojnë funksione audituese të KLSH-së nuk lejohet të marrin një mandat politik, as të jenë anëtarë aktivë të ndonjë organizate apo partie politike si dhe nuk duhet të marrin pjesë në veprimtari politike ose me karakter tregtar.

Përjashtohen nga kufizimi mësim dhënia, botimet dhe veprimtaritë kulturore apo sportive me kusht që këto aktivitete të mos dëmtojnë dinjitetin e institucionit dhe të mos cënojnë paanshmërinë dhe pavarësinë e tij”, reagimi i medias është i drejtë. Audituesi B.K. duhet të kishte pritur që dorëheqja e tij të ishte konfirmuar nga Kryetari i KLSH-së, përpara se z.B.K. të ndërmerrte angazhime të këtij lloji.

Informojmë gjithashtu se dorëheqja e z. B.K. u pranua sapo u paraqit në datën 04/02/2020 dhe mbështetur në Vendimin nr. 171/2, datë  04/02/2020, z.B.K. nuk është më as auditues, as punonjës i KLSH-së.