Rregullore e Brendshme Tiranë, më 14.07.2015. Në mbështetje të nenit 119, 162, 163, 164 dhe 165 të Kushtetutës të Republikës së Shqipërisë, nenit 25, pika h, nenit 35 dhe 42 të Ligjit nr. 154/2014, datë 27.11.2014

14.07.2015

Tiranë, më 14.07.2015

Në mbështetje të nenit 119, 162, 163, 164 dhe 165 të Kushtetutës të Republikës së Shqipërisë, nenit 25, pika h, nenit 35 dhe 42 të Ligjit nr. 154/2014, datë 27.11.2014 "Për Organizimin dhe Funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”, Standardeve Ndërkombëtare të Auditimit të INTOSAI-t (ISSAI) dhe Ligjit nr. 152/2013, datë 30.05.2013 “Për Nëpunësin Civil”, miratohet për zbatim Rregullorja e Brendshme mbi Organizimin dhe Funksionimin Administrativ të Kontrollit të Lartë të Shtetit.

Dokumenti i plotë