Rregullore e Brendshme

12.02.2014

Në mbështetje të nenit 119, 162, 163, 164 dhe 165 të Kushtetutës të Republikës së Shqipërisë dhe të Ligjit Nr. 8270, datë 23.12.1997 " Për Kontrollin e Lartë të Shtetit", ndryshuar me Ligjin Nr. 8599, datë 01.06.2000, për organizimin e brendshëm dhe ushtrimin e veprimtarisë të Kontrollit të Lartë të Shtetit, është hartuar dhe miratuar për zbatim rregullorja e brendshme, përsa vijon:

Dokumenti i plotë

 

V e n d i m  Nr.7, datë 10.02.2014

 

Për disa shtesa në Vendimin e Kryetarit të KLSH Nr. 53, Datë 06.04.2012 për “ Rregulloren e Brendshme të Organizimit dhe Funksionimit të Kontrollit të Lartë të Shtetit” Rregullore e Brendshme e Organizimit dhe Funksionimit të Kontrollit të Lartë të Shtetit, miratuar me Vendim të Kryetarit të KLSH Nr. 53 Datë 16.04.2012.