Raporti Vjetor i Performancës 2012

Tiranë më, 19 Mars 2013,

Kryetari i KLSH, z. Bujar Leskaj paraqiti Raportin e Performancës së institucionit për vitin 2012, përpara Komisionit për Ekonominë dhe Financat të Kuvendit, si një detyrim kushtetues. Në të ai parashtroi zhvillimet kryesore strategjike të KLSH gjatë vitit të kaluar, si dhe arritjet e veprimtarisë audituese, bazuar në standardet ndërkombëtare INTOSAI. Pas prezantimit të z. Leskaj, anëtarët e Komisionit bënë pyetje të ndryshme për privatizimet, koncesionet, etj.

Për më shumë...

Fjala e Kryetarit të KLSH-së z. Bujar Leskaj

Proces verbal, datë 19.03.2013

Raporti i Performancës 2012.