Raport për Zbatimin e Buxhetit të Shtetit të Vitit 2011

Në përputhje me kërkesat e nenit 164, të “Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë”,nenit 18, të ligjit nr. 8270, datë 23.12.1997 “Për Kontrollin e Lartë të Shtetit”, ndryshuar me ligjin nr. 8599, datë 01.6.2000, si dhe të ligjit nr. 9936 datë 26.6.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, Ju paraqesim raportin “Për zbatimin e Buxhetit të Shtetit të vitit 2011”....