Publikime

Raporti mbi Buxhetin e Shtetit

RAPORT PËR ZBATIMIN E BUXHETIT TË SHTETIT TË VITIT 2016

Kontrolli i Lartë i Shtetit ka përgatitur dhe paraqet raportin “Për zbatimin e Buxhetit të Shtetit të vitit 2016” në zbatim të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, neni 164, pika 1, germat “a”, “b”; ...

RAPORT PËR ZBATIMIN E BUXHETIT TË SHTETIT TË VITIT 2015

Kontrolli i Lartë i Shtetit ka përgatitur dhe paraqet raportin “Për zbatimin e Buxhetit të Shtetit të vitit 2015” në zbatim të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, neni 164, pika 1, germat a, b; të ligjit 154/2014 “Për Kontrollin e Lartë të Shtetit....