Organigrama

Struktura e Kontrollit të Lartë të Shtetit

organika smoll_copy_2


Miratuar me Vendimin e Kryetarit te KLSH Nr. 30, date 30.04.2020.

Burimet Njerëzore

Struktura e KLSH-së  1 Shkurt 2020