Organigrama

Struktura e Kontrollit të Lartë të Shtetit

org 19shtator 2019shqip

Miratuar me Vendimin nr. 73 date 16.09.2019

Burimet Njerëzore

Urdhër nr 121 datë 22.06.2017 "Për vlerësimin e Rezultateve në punë të punonjësve të KLSH për 6-mujorin e pare 2017"

Struktura e KLSH-së  1 Shtator 2019