Organigrama

Struktura e Kontrollit të Lartë të Shtetit

struktura thumb 2020_copy_1

Miratuar me Vendim Nr.134, date 23.10.2019

Burimet Njerëzore

Struktura e KLSH-së  1 Shkurt 2020