Organigrama

Struktura e Kontrollit të Lartë të Shtetit

organika 2020 korrik


Miratuar me Vendimin e Kryetarit te KLSH Nr.84, date 28.07.2020

Burimet Njerëzore