Njoftime

Rezultate 1 - 20 / 399
Janë regjistruar prona pa dokumentacion (në ndarje jo sipas ligjit) me sipërfaqe 14091 ha, regjistruar prona nga transferimi me diferencë prej 145036 m2...
KLSH, në zbatim të programit të auditimit nr. 29/1, datë 10.04.2017 ka përfunduar auditimin e performancës “Siguria Ushqimore” në Autoritetin Kombëtar të Ushqimit.
Ka shkaktuar një dëm ekonomik 3 milion lekë dhe impakt negativ në të ardhurat e Buxhetit të Shtetit për 11.6 milion lekë
Në total, për periudhën 2013 – 2017, nga auditimet është konstatuar: një dëm ekonomik (i matshëm) në vlerën 2,404,434 mijë lekë...
I kanë shkaktuar Buxhetit të Shtetit një dëm prej 39.2 milion lekë, duke kryer transaksione të paligjshme me pronat shtetërore dhe regjistruar privatizime, pa u paguar detyrimet ndaj Shtetit, duke tjetërsuar pronat “shtet” dhe kthyer prona nga lloji “shkëmb”në llojin“arë”, duke favorizuar persona të interesuar
Kanë shkaktuar një mungesë të ardhurash për fondin e kompensimit të ish pronarëve në vlerën 57 milionë lekë dhe kanë kryer legazime në zona të ndaluara nga ligji, pranë rrugëve kryesore, lumenjve, kanaleve kryesore, shtyllave të tensionit të lartë pa dokumentacion, me shmangie pagesash të detyrimeve financiare.
Në kuadër të marrëveshjes së bashkëpunimit të nënshkruar me Kontrollin e Lartë të Shtetit, Presidenti i Zyrës Supreme të Auditimit të Republikës së Çekisë, Ing. Miloslav Kala po zhvillon një vizitë pune në KLSH.
Dëmi total ekonomik ndaj buxhetit të shtetit arrin 26,4 milionë lekë, ndërsa dëmi ekonomik i mundshëm në në ardhmen( nga vijimi i zbatimit të kontratave problematike) shkon në 31,3 milionë lekë
Në datën 26 korrik, Kryetari i Kontrollit të Lartë të Shtetit, z.Bujar Leskaj dhe Drejtori i Drejtorisë së Përgjithshme të Parandalimit të Pastrimit të Parave, z.Arlind Gjokuta nënshkruan një marrëveshje bashkëpunimi.
Në frymën e shkëmbimit të eksperiencës midis institucioneve dhe midis kolegëve auditues, në datën 18 deri në 20 Korrik 2017, pranë Zyrës Rajonale të NIK-ut të Polonisë në Wroclaw, Kryetari i KLSH-së z. Bujar Leskaj dhe një grup audituesish të KLSH-së, morën pjesë në një vizitë studimore.
Me ftesë të Audituesit të Përgjithshëm të Zyrës Kombëtare të Auditimit të Kosovës(ZKA), Kryetari i KLSH-së, z.Bujar Leskaj dhe një grup audituesish të KLSH-së morën pjesë në Konferencën e 9-të Vjetore të Zyrës Kombëtare të Auditimit të Kosovës, zhvilluar në 13 korrik në Prishtinë.
Në datën 30 qershor, Kryetari i Kontrollit të Lartë të Shtetit, Dr.Bujar Leskaj dhe Rektori i Kolegjit Universitar “Luarasi”, Prof. Dr. Arben Malaj nënshkruan një Marrëveshje Bashkëpunimi në ambientet e KLSH-së.
Fjala e Presidentit të Republikës në ceremoninë e dekorimit të 5 përfaqësuesve dhe ekspertëve të KLSH
Në datat 14-15 qershor 2017, në Tiranë, në mjediset e hotel “Rogner”, KLSH në bashkëpunim me SIGMA,organizuan tryezën e rrumbullakët mbi "Rolin e SAI-ve në luftën kundër mashtrimit dhe korrupsionit"
Në datën 7 qershor, u organizua në Beograd ceremonia e 10 vjetorit të themelimit të Zyrës Shtetërore të Auditimit të Serbisë
Në 31 Maj deri në 2 Qershor 2017 u zhvillua në selinë e Kombeve të Bashkuara në Vjenë simpoziumi i INTOSAI-t në bashkëpunim me Organizatën e Kombeve të Bashkuara (OKB).
Rezultate 1 - 20 / 399