Monitorimi i Buxhetit të KLSH për vitin 2012

Në mbështetje të nenit 65, të ligjit nr.9936, datë 26.06.2008  “Për menaxhimin sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë, në zbatim të Udhëzimit nr. 2, datë 06.02.2012 ”Për procedurat standarde të zbatimit të buxhetit” , si dhe të Udhëzimit të Ministrit të Financave, nr. 11/1 datë 10.07.2008...

Për më tepër....