Kodi Etik i KLSH-së dhe ISSAI 30

Bazuar në Ligjin Nr. 154/2014 datë 27/11.2014 “ Për organizimin dhe Funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit” neni 37, sipas të cilit:

“Punonjësit e Kontrollit të Lartë të Shtetit, duhet të ushtrojnë detyrat e tyre në mënyrë profesionale dhe në përputhje me përcaktimet e bëra në këtë ligj, legjislacionin mbi shërbimin civil, rregulloren e brendshme të institucionit, standardet e auditimit dhe  Kodin e Etikës

Kodi i Etikës

 

ISSAI 30 - Kodi Etik, miratuar në Kongresin e XXII- të INTOSAI- t, në dhjetor 2016, në Abu Dhabi.

ISSAI 30 - Kodi Etik