Informacione

KLSH Kallëzon në Prokurori 2 ish Regjistrues dhe 1 Specialist/Hartograf të ZVRPP Kolonjë

20 Shtator, 2017

Janë regjistruar prona pa dokumentacion (në ndarje jo sipas ligjit) me sipërfaqe 14091 ha, regjistruar prona nga transferimi me diferencë prej 145036 m2...

KLSH konstaton se Autoriteti Kombëtar i Ushqimit nuk arrin të garantojë sigurinë ushqimore në vend

21 Gusht, 2017

KLSH, në zbatim të programit të auditimit nr. 29/1, datë 10.04.2017 ka përfunduar auditimin e performancës “Siguria Ushqimore” në Autoritetin Kombëtar të Ushqimit.

KLSH kallëzon në Prokurori një mbikëqyrës punimesh në Bashkinë Ura Vajgurore

12 Gusht, 2017

Dëmi ekonomik i shkaktuar 2 milion lekë

KLSH kallëzon në Prokurori Komisionin e Vlerësimit të Ofertave të ish-Komunës Dërmenas, Fier

12 Gusht, 2017

Ka shkaktuar një dëm ekonomik 3 milion lekë dhe impakt negativ në të ardhurat e Buxhetit të Shtetit për 11.6 milion lekë

Përmbledhje e rezultateve të auditimeve të kryera në ZVRPP dhe ALUIZNI përgjatë viteve 2013 – 2017

11 Gusht, 2017

Në total, për periudhën 2013 – 2017, nga auditimet është konstatuar: një dëm ekonomik (i matshëm) në vlerën 2,404,434 mijë lekë...

KLSH kallëzon në Prokurori 5 ish Regjistrues dhe 2 nëpunës të Zyrës Vendore te Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme Korçë

04 Gusht, 2017

I kanë shkaktuar Buxhetit të Shtetit një dëm prej 39.2 milion lekë, duke kryer transaksione të paligjshme me pronat shtetërore dhe regjistruar privatizime, pa u paguar detyrimet ndaj Shtetit, duke tjetërsuar pronat “shtet” dhe kthyer prona nga lloji “shkëmb”në llojin“arë”, duke favorizuar persona të interesuar

KLSH kallëzon në Prokurori ish Drejtorin dhe 3 ish Përgjegjës Sektori të Drejtorisë Rajonale të Aluizni-t Korçë

04 Gusht, 2017

Kanë shkaktuar një mungesë të ardhurash për fondin e kompensimit të ish pronarëve në vlerën 57 milionë lekë dhe kanë kryer legazime në zona të ndaluara nga ligji, pranë rrugëve kryesore, lumenjve, kanaleve kryesore, shtyllave të tensionit të lartë pa dokumentacion, me shmangie pagesash të detyrimeve financiare.

Presidenti i Zyrës Supreme të Auditimit të Çekisë viziton KLSH

02 Gusht, 2017

Në kuadër të marrëveshjes së bashkëpunimit të nënshkruar me Kontrollin e Lartë të Shtetit, Presidenti i Zyrës Supreme të Auditimit të Republikës së Çekisë, Ing. Miloslav Kala po zhvillon një vizitë pune në KLSH.

KLSH Kallëzon në Prokurori Drejtorin e Spitalit Psikiatrik Vlorë

01 Gusht, 2017

Dëmi total ekonomik ndaj buxhetit të shtetit arrin 26,4 milionë lekë, ndërsa dëmi ekonomik i mundshëm në në ardhmen( nga vijimi i zbatimit të kontratave problematike) shkon në 31,3 milionë lekë