Baza ligjore, funksionet dhe pavarësia

Gjatë viteve 1997- 2000 u hodhën hapa serioze në rrugën për forcimin dhe konsolidimin e KLSH-së. Bazat ligjore dhe institucionale bënë të mundur të përcaktohet qartë roli, autoriteti, objekti dhe marrëdhëniet e KLSH-së me Parlamentin, Qeverinë dhe Institucionet e tjera.

Në përmbushje të parimeve të Deklaratës së Limës dhe të kërkesave që kanë standartet ndërkombëtare të kontrollit të INTOSAI-t, legjislacioni për kontrollin e përgjithshëm shtetëror në Shqipëri, përbën një hap tepër serioz për pavarësinë dhe ushtrimin e detyrave nga KLSH-së.

Rregullorja e Procedurave të Auditimit reflekton orientimet e Deklaratës së ABU Dhabit të Kongresit të XXII të INTOSAI-t në dhjetor të vitit 2016 referuar Profesionalizmit, ku theksohet se: “Është detyrë e SAI-ve të performojnë me auditime cilësore dhe tí ofrojnë qytetarëve raporte që mbështesin transparencën, llogaridhënien dhe besimin në qeverisje.”
Tiranë, më 14.07.2015. Në mbështetje të nenit 119, 162, 163, 164 dhe 165 të Kushtetutës të Republikës së Shqipërisë, nenit 25, pika h, nenit 35 dhe 42 të Ligjit nr. 154/2014, datë 27.11.2014 ....
Kontrolli i Lartë i Shtetit është institucioni më i lartë i kontrollit ekonomik e financiar. Ai u nënshtrohet vetëm Kushtetutës dhe ligjeve.
Në mbështetje të nenit 119, 162, 163, 164 dhe 165 të Kushtetutës të Republikës së Shqipërisë dhe të Ligjit nr. 8270, datë 23.12.1997 "Për Kontrollin e Lartë të Shtetit", ndryshuar me Ligjin nr. 8599, datë 01.06.2000, për organizimin e brendshëm dhe ushtrimin e veprimtarisë të Kontrollit të Lartë të Shtetit, është hartuar dhe miratuar për zbatim rregullorja e brendshme e KLSH-së.