Analiza 2020

Përmbledhje e Analizave Vjetore të Punës së Vitit 2020 të Kontrollit të Lartë të Shtetit.